• Politika

  "Üretim Birli?i, Xinjiang'da kalk?nman?n temeli"

  2014-10-05

  "Xinjiang Üretim ve Yap?land?rma Birli?i'nin Dünü ve Bugünü" ba?l?kl? beyaz kitap, Çin Devlet Bas?n Ofisi taraf?ndan yay?mland?.

  Kitapta, Üretim ve Yap?land?rma Birli?i'nin tarihsel süreç içindeki geli?mesi anlat?ld?. Birli?in, kurulu? ve geli?me, sorumluluklar?yla idari sistem, geli?tirme ve yap?land?rma, s?n?r istikrar?n? koruma ve milli dayan??may? güçlendirme gibi dört yönlü çal??malar?yla ilgili etrafl? bilgi verildi.

  Kitapta Üretim ve Yap?land?rma Birli?i'nin, kurulu?undan bugüne 60 y?ld?r, "bölge halk?na refah" ilkesi do?rultusunda çal??t??? belirtildi. Birli?in, çöl gibi do?a ?artlar? çetin olan bölgelerde verimli çiftlikler kurdu?u; g?da imalât?, tekstil, demir çelik ve kömür gibi sanayi sistemi olu?turdu?u; e?itim, bilim, teknoloji, kültür ve sa?l?k gibi alanlarda gözle görülür ba?ar?lar kaydetti?i bildirildi.

  Çin merkezi hükümeti ile Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi hükümetinin liderli?i alt?nda bulunan Üretim ve Yap?land?rma Birli?i, s?n?r bölgelerinde istikrar? ve güvenli?i korumak gibi görevler de üstlenmi? durumda.

  Üretim ve Yap?land?rma Birli?i'nin Xinjiang ekonomisinin önemli bir parças? oldu?una i?aret edilen Kitapta, Birli?in d??a aç?lma ve reform politikas?ndan do?an f?rsatlarla kendi avantajlar?ndan faydaland??? belirtildi. Birli?in böylece kentle?me, sanayi ve tar?m alanlar?nda ça?da?la?ma, çevre koruma, halka refah gibi çe?itli alanlarda büyük ilerleme kaydetti?ine vurgu yap?ld?.

  Kitapta, Üretim ve Yap?land?rma Birli?i'nin, bölge güvenli?inin korunmas?nda büyük önem ta??d???na dikkat çekilerek, Xinjiang'da istikrar? korumak, terör ve ?iddet eylemlerine darbe indirmek için etkin çaba harcad??? belirtildi.

  Kitapta verilen bilgilere göre, Üretim ve Yap?land?rma Birli?i'nin nüfusu 2013 y?l?n?n sonu itibariyle 2 milyon 701 bini a?t?. Bu say?, Xinjiang toplam?n?n yüzde 11,9'unu olu?turuyor. 14 tümenden olu?an Birli?in çal??ma yürüttü?ü alanlar, 70 bin 600 kilometrekareyi buldu.

  宏峰棋牌 棋牌娱乐app| 真人赌博下载app| 金博棋牌下载首页| 萝莉棋牌下载| 比较靠谱的赌博软件