• Haber

  M?s?rl? medya mensuplar?ndan Xinjiang'daki çal??malara övgü

  02.02.2019

  El Ahram ve El Gumhouria gazeteleri ile Nile TV gibi M?s?r'?n önde gelen medya kurulu?lar?n?n temsilcilerinden olu?an heyet, 25-31 Ocak günleri aras?nda Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret etti.

  M?s?rl? medya mensuplar?, ziyaret vesilesiyle yerel halk?n ya?am?n? yak?ndan gözlemleme imkân? bulurken, mesleki e?itim merkezlerini ziyaret ederek burada e?itim gören kursiyerlerle yüz yüze sohbet etti. M?s?rl? gazeteciler, sorunu kapsaml? ?ekilde çözmeyi öngören "Çin deneyimleri"nin terörizmin kökünden çözülmesi ve dini a??r?c?l?ktan ar?n?lmas? için etkili uygulamalar oldu?unu kaydetti.

  Toplumsal istikrar ve inanç özgürlü?ü korunuyor

  Günümüzde Xinjiang'daki genel durumda istikrar görülürken, toplum ve ekonomi h?zla geli?iyor. Özellikle toplumsal istikrar?n getirdi?i kazançlar sürekli art?yor. 2018 y?l?nda Xinjiang'da a??rlanan turist say?s? 150 milyonu a?t?. Bu say?, bir önceki y?la göre yüzde 40'tan fazla art?? gösterdi.

  M?s?r medya heyetinde yer alan M?s?r Bas?n, Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürlü?ü editörlerinden Adil Ali Ahmed Ali, Xinjiang'da turizmin geli?mesinin halk?n ya?am seviyesini art?r?rken, toplumsal istikrar?n neticelerini de sa?lamla?t?rd???n? kaydetti.

  M?s?r'dan gelen heyet, etnik çalg? üretimiyle me?hur Shufu (Kuna?ehir) ilçesine ba?l? bir köye yapt?klar? ziyarette, Çin'in somut olmayan kültürel miras ta??y?c?lar?ndan Rahman Abdullah'?n çalg? üretim tekni?ini yerinde izledi.

  Nile TV'de yönetmenlik yapan Lamia Ramazan Muhammed, Çin hükümetinin çabalar? sayesinde, Xinjiang'daki kültürel çe?itli?inin korunarak devam ettirilebildi?ini söyledi.

  M?s?r medya heyeti, Xinjiang'?n güneyindeki ziyaretleri kapsam?nda, Ka?gar'daki ?dgâh Camisi ve Hotan Camisi'ni de ziyaret etti.

  A?açlar ve tertemiz yaya yollar?yla çevrili iki caminin de su, elektrik ve havaland?rma donan?mlar? aç?s?ndan eksi?i bulunmuyor. Görevli personel, vatanda?lar?n yasal dini faaliyetlerinin yasalar taraf?ndan korundu?unu vurgulad?.

  El Gumhouria gazetesinden Abdelhalim Abdellatif Abdelhalim Elverdani, camilerin çok iyi ko?ullarda oldu?una i?aret ederek, yerel halk?n inanç özgürlü?ünün etkin ?ekilde korundu?una yerinde ?ahitlik etti?ini belirtti.

  Xinjiang ?slam Enstitüsü, bölgede dini personelin e?itildi?i yüksek okul. Ö?renciler burada ulusal dil becerileri ile dini bilgilerini geli?tirmenin yan? s?ra, hükümetin burs ve yard?mlar?ndan da faydalan?yor.

  El Ahram Gazetesi kö?e yazarlar?ndan Kemal Ali Gaballa Yunus, enstitüyü ziyareti esnas?nda yapt??? aç?klamada, Çin hükümetinin dini personele elveri?li ö?renim ?artlar? sa?lad???n? kaydetti.

  Yoksullukla mücadele sürdü, d??a aç?lma geni?letildi

  Xinjiang'?n güneyinde yer alan dört il ve bölgenin geli?mi?lik düzeyi geride oldu?u gibi, buralarda ya?ayan baz? vatanda?lar?n ulusal dil becerileri zay?f ve mesleki kapasiteleri dü?ük. Dolay?s?yla bu ki?ilerin i? bulma s?k?nt?s? çekmeleri mümkün. Bu ki?iler, terörist ve radikal dinci güçler taraf?ndan kolayca manipüle edilebiliyor. Bu sorunu çözmek için Çin hükümeti harekete geçti. Sadece 2018 y?l?nda Xinjiang'da yoksullukla mücadele konusuna ayr?lan sermaye 33 milyar 411 milyon yuana ula?t?. Bunun yüzde 92,3'ü ise söz konusu dört il ve bölgeye sa?land?.

  M?s?r medya heyeti, ziyaret esnas?nda, karayollar? üzerinden Shufu ilçesine ba?l? Barin nahiyesine giderek, 12 numaral? köyde yer alan konfeksiyon fabrikas?n? ziyaret etti. Çin merkezi hükümetinin ve Shangdong eyaletinin maddi yard?mlar?yla kurulan fabrikada 200'den fazla ki?i çal???yor.

  M?s?rl? medya mensuplar?, üretim hatt?nda konfeksiyon i?çisi Arzugül Nurmemet ile konu?tu. Fabrikaya sadece bir y?l önce gelmesine ra?men üretim tekni?ini geli?tiren Arzugül Nurmemet'in ayl?k geliri de 3 bin yuan?n üzerinde. Arzugül Nurmemet'in gelirinin artmas?yla ailesinin ya?am ?artlar? günden güne iyile?iyor.

  El Gumhouria gazetesinden Abdelhalim Abdellatif Abdelhalim Elverdani, "M?s?r'daki köylüler, gelirlerini art?rmak için kentlere gitmek zorunda kald?. Xinjiang'?n köy fabrikalar?ndaki uygulamalar bize örnek olabilir. Köylüler, ailelerinin yan? ba??nda da yoksulluktan kurtulabilirler." ?eklinde konu?tu.

  Mesleki e?itim merkezleri övgüyle kar??land?

  1990'l? y?llardan bu yana yurt içi ve yurt d???nda faaliyet gösteren "üç kötü güç" (bölücülük, a??r?c?l?k ve terörizm), Çin'in Xinjiang bölgesinde binlerce terör sald?r?s? düzenledi. Bu, Xinjiang'daki toplumsal huzuru ve düzeni ciddi ?ekilde bozarken, dayan??ma ve ilerleme atmosferine gölge dü?ürdü; çe?itli az?nl?k etnik gruplara mensup vatanda?lar?n ya?am, sa?l?k, mülkiyet ve geli?me gibi temel haklar?n? çi?nedi.

  M?s?r medya heyeti, ziyarette Xinjiang'da meydana gelen ciddi terör olaylar?yla ilgili sergiyi de gezdi. M?s?r Bas?n, Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürlü?ü editörlerinden Adil Ali Ahmed Ali, terör sald?r?lar?n?n ma?duru olan vatanda?lar?n tamamen masum olduklar?na i?aret ederek, teröristlerin tüm dünyan?n ortak dü?man? oldu?unu belirtti.

  Xinjiang'daki mesleki e?itim merkezlerinde, ulusal dil becerisi, hukuk bilgisi ve mesleki beceri konular?nda kursiyerlere e?itim verildi?i gibi, kursiyerlerin a??r? dincilikten ar?nmalar? da sa?lan?yor. Merkezler, daha önce hafif suçlara kar??m?? kursiyerleri topluma kazand?rarak, onlar?n terörizm ve a??r? dincili?in ma?durlar? olmalar?n? engellemeyi amaçl?yor.

  M?s?r medya heyeti, Hotan Belediyesi'ne ba?l? mesleki e?itim merkezini ziyaret etti. Merkezde e?itim gören kursiyerler keyif ve dikkat içinde ders dinliyor, anlat?lanlar? titizlikle not ediyordu. Buna paralel olarak, burada e?itim alan kursiyerler, kendi hobileri do?rultusunda mutfak, otomobil tamiri ve güzellik uzmanl??? gibi çok say?da mesleki ders de tercih edebiliyor.

  Ka?gar ve Hotan'daki baz? mesleki e?itim merkezlerini ziyaret eden El Ahram gazetesi kö?e yazar? Kemal Ali Gaballa Yunus, "Ziyaretimiz sayesinde baz? Bat?l? medya kurulu?lar?n?n kursiyerlerin burada ezildi?i, kötü muamele gördü?ü yönündeki iddialar?n?n tam anlam?yla yalan oldu?unu gördüm. Kursiyerler burada ulusal dil becerileri, hukuk bilgisi ve mesleki becerileri kavrad?lar. Özellikle de çevrelerindekilere nas?l iyi davranmalar? gerekti?ini ö?rendiler." ?eklinde konu?tu. Mesleki e?itim merkezlerinin üst düzey bir uygulama oldu?una dikkat çeken M?s?rl? yazar, bunun a??r? dincili?e kar?? etkili bir silah oldu?unu vurgulad?. M?s?rl? yazar, ülkesine döndükten sonra Xinjiang'da gördüklerini ve duyduklar?n? kendi vatanda?lar?na anlataca??n? belirtti.

  M?s?r medya heyeti ayr?ca, Hotan ilçesine ba?l? Avat nahiyesinin Herong köyünü de ziyaret ederek mesleki e?itim merkezinden yeni mezun olan Nurmemet Tursun ile görü?tü.

  Tursun, merkezde ald??? e?itim sayesinde bir eri?te dükkân? açt?. ??lerinin iyi gitti?ini, tüm ailesinin ya?am?n?n günden güne güzelle?ti?ini söyleyen Tursun'un e?i de hayatlar?ndaki de?i?imden memnun. E?i, Tursun'un sadece i?indeki de?il, ev içindeki sorumluluklar?n? da aktif ?ekilde üstlendi?ini kaydetti.

  Nile TV sunucusu Nermin Halil Enver Halil, Tursun'un geçirdi?i de?i?imin çok duyguland?r?c? oldu?unu belirtti. Kursiyerlerin ald?klar? e?itimler sayesinde olumlu dü?üncelere sahip olduklar?n? ve mesleki beceriler edindiklerini belirten Nermin Halil, M?s?r'daki terör tehdidinin çok daha ciddi boyutta oldu?una i?aret ederek, Çin'in ba?ar?l? uygulamalar?n?n ülkesine örnek olabilece?ini dile getirdi.

  Nile TV kameraman? Hamdi Emma Hasan ?mam Ebuzaid de Nermin Halil ile ayn? fikirde... Ebuzaid, "Mesleki e?itim merkezleri, Xinjiang'daki toplumsal ve ekonomik geli?me için kritik önem ta??yor. Kameramla çok say?da kursiyerin gülen yüzünü çektim. Kursiyerler, ald?klar? e?itimlerin kendi gelecekleri için iyi bir uygulama oldu?unu biliyorlar, üstelik burada e?itim görmeyi de çok istiyorlar" dedi. M?s?rl? kameraman, Çin hükümetinin çabalar?n?n art?k meyvelerini vermeye ba?lad???n?, Çin hükümetinin bu neticelerden istifade etmeyi sürdürece?ini dile getirdi.

  宏峰棋牌 捕鱼游戏赢钱的官网| 七星湖南棋牌平台| 金娱棋牌游戏下载官网| 棋牌娱乐平台排名下载| 糖果派对电玩城下载