• Haber

  Çin D??i?leri Bakanl???'ndan Türkiye D??i?leri'ne tepki: ?ddialar çok çirkin, resmî giri?imde bulunduk

  12.02.2019

  Çin D??i?leri Bakanl??? Sözcüsü Hua Chunying, Türkiye D??i?leri Bakanl??? sözcüsünün Uygur müzisyen Abdurrehim Heyit'in hapishanede öldü?ünü iddia etmesini "çok çirkin" olarak niteledi ve Çin'in Türkiye nezdinde resmî giri?imde bulundu?unu söyledi.

  Sözcü, bugün yapt??? aç?klamada, Türkiye D??i?leri Bakanl??? sözcüsünün Abdurrehim Heyit'in hapishanede öldü?ünü iddia etti?ini hat?rlatarak "Abdurrehim Heyit, hayatta oldu?u gibi çok da sa?l?kl?; internette dün ona ait bir video izledim." dedi.

  Sözcü Hua, "Türkiye'nin 'hayattaki ki?ilerden ölmü? diye bahseden' saçma yalanlara dayanarak mesnetsiz ithamlarla Çin'i suçlamas? çok yanl?? ve a??r? sorumsuzca. Buna kararl?l?kla kar?? ç?k?yoruz." ifadesini kulland?.

  Sözcü Hua, yapt??? aç?klamada, 1990'l? y?llardan bu yana Çin'in içinde ve d???nda faaliyet gösteren "üç kötü güç"ün Xinjiang'da binlerce ?iddet ve terör olay? düzenledi?ini, çe?itli etnik gruplara mensup masum vatanda?lar?n ölmesine ve yaralanmas?na yol açt???n? belirtti.

  Xinjiang'?n, terörle mücadele konusunda küresel deneyimlerden faydalanarak yerel ko?ullar temelinde terörle mücadele ve a??r? dincilikten ar?nd?rma çal??malar?n? derinle?tirdi?ine ve bunda gözle görülür ba?ar?lar elde etti?ine dikkat çeken sözcü, "Bu, Xinjiangl?lar?n güvenlik, mutluluk ve tatmin duygular?n? hayli art?rd?" dedi.

  Xinjiang'da ya?ayan çe?itli etnik gruplara mensup vatanda?lar?n inanç özgürlü?üne sahip olduklar?na da i?aret eden Hua, yasalara göre her etnik grubun kendi anadilini kullanma hakk? bulundu?unu söyledi. Sözcü, Xinjiang'daki farkl? etnik gruplardan vatanda?lar?n kültürel haklar?n?n da hukuki güvenceye sahip oldu?unu ve bu haklara sayg? gösterildi?ini ifade etti.

  Çinli sözcü, Türkiye'nin de çok etnik yap?l? bir ülke oldu?una ve terör tehdidiyle kar?? kar??ya bulundu?una i?aret ederek, terörle mücadele konusunda çifte standart uygulanmas?n?n herkes için zararl? olaca??n? kaydetti.

  Türk taraf?n?n önyarg?lar?n? bir kenara b?rakarak Çin'in ilgili politikalar?n? ve çabalar?n? do?ru bir yakla??mla kavramas?n? umduklar?n? dile getiren sözcü, iki ülke aras?ndaki kar??l?kl? güven ve i?birli?inin somut ad?mlarla peki?tirilmesi gerekti?ini söyledi.

  Sözcü Hua Chunying, aç?klamas?nda son olarak, "Bir gerçek, bin iddiadan güçlüdür. Ön yarg?l? ve kötü niyetli olmayan herkes, yalanlar üreterek kötü niyetli suçlamalar yapmak yerine, Çin'deki 56 etnik grubun birlik, dostluk ve uyum içinde bir arada ya?ad???n? görmekten sevinç duymal?d?r" ifadesini kulland?.

  宏峰棋牌 疯狂牛牛官网| 真实赌博软件首页| 大地棋牌首页| 线上赌钱安卓版下载官网| 赌博软件下载官方网站首页