• Haber

  Sekiz ülkeden diplomatlar Xinjiang'? ziyaret ediyor

  16.02.2019

  Çin D??i?leri Bakanl???'n?n daveti üzerine sekiz ülkenin Cenevre'deki daimi temsilcileri ve diplomatlar?, Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret ediyor.
  Pakistan, Venezuela, Küba, M?s?r, Kamboçya, Rusya, Senegal ve Belarus'un Cenevre'de görevli diplomatlar?n?n dört gün sürecek Xinjiang ziyareti bugün ba?l?yor.

  Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi D?? Tan?t?m Departman? Ba?kan Yard?mc?s? Jiang Jianguo ve Çin D??i?leri Bakan Yard?mc?s? Le Yucheng dün Beijing'de heyette yer alan yabanc? diplomatlarla bir araya geldi.

  Jiang Jianguo, görü?mede 1990'l? y?llardan bu yana "üç kötü güç"ün Xinjiang'da binlerce terör sald?r?s? düzenleyerek, çok say?da masum sivilin ölmesine ve büyük miktarda mal kayb?na yol açt???na i?aret etti.

  Xinjiang yerel hükümetinin terörle mücadele konusundaki uluslararas? deneyimlerden faydalanarak, bölgenin ?artlar? temelinde mesleki e?itim merkezlerini kurdu?una dikkat çeken Jiang, merkezlerde ulusal dil, hukuk, mesleki beceri ve a??r? dincilikten ar?nma konular?nda e?itimler verildi?ini ve gözle görülür ba?ar?lar kaydedildi?ini söyledi.

  Xinjiang'da 25 ayd?r terör olay? meydana gelmedi?ine dikkat çeken Jiang, bölge halk?n?n mutluluk ve güvenlik duygular?n?n büyük boyutta artt???n? belirtti.

  Çin D??i?leri Bakan Yard?mc?s? Le Yucheng de yapt??? konu?mada, dünyada istikrars?zl?k, belirsizlik ve emniyetsizlik gibi olumsuz unsurlar?n artt???na i?aret ederek, bu yüzden tüm ülkelerin çok tarafl?l?kta ?srarc? olmalar? gerekti?ini söyledi.

  Tüm taraflar?n di?er ülkelerin insan haklar? alan?ndaki geli?me yoluna sayg? göstermeleri gerekti?ine dikkat çeken Le, insan haklar? konusundaki hegemonik yakla??ma kar?? ç?k?lmas?n?n ve dünya genelinde insan haklar?n?n sa?l?kl? geli?mesinin ilerletilmesinin önemine vurgu yapt?.

  Heyette bulunan diplomatlar, görü?mede Çin'in kalk?nma yolu, kavramlar? ve bu alandaki ba?ar?lar?ndan övgüyle söz etti. Yabanc? diplomatlar, tüm taraflar?n farkl? türdeki insan haklar? meselelerine e?it bir ?ekilde yakla?mas? ve meselenin siyasile?tirilmesinin önlenmesi için Çin ile birlikte çaba harcamay? arzulad?klar?n? dile getirdi.

  宏峰棋牌 棋牌游戏首页| 捕鱼赢一元可提现首页| 长吉棋牌的网址| 手机金三顺棋牌游戏| 手机赌博app