• Haber

  Xinjiang'da halk?n ya?am ko?ullar? iyile?tiriliyor

  19.03.2019

  Çin Devlet Konseyi Bas?n Ofisi, Xinjiang'da terör ve a??r?c?l?kla mücadele ile insan haklar?n?n korunmas? konulu bir beyaz kitap yay?mlad?.

  Beyaz kitapta, Xinjiang'da halk?n ya?am ko?ullar?n? iyile?tirmek amac?yla istihdam, e?itim, sa?l?k ve sosyal güvenlik alanlar?nda hayata geçirilen projelerin son y?llarda h?zland?r?ld??? kaydedildi.

  Beyaz kitaba göre, Xinjiang'?n güney bölgelerinde, 2018-2020 y?llar?n? kapsayan ve 100 bin ki?inin ba?ka yerlere tayin edilerek istihdam edilmesini hedefleyen programlar uygulan?yor. Öte yandan 2016-2018 y?llar?nda ise, ?ehir ve kasabalarda yakla??k 1 milyon 400 bin yeni istihdam gerçekle?ti.

  Dokuz y?ll?k zorunlu e?itimin yayg?nla?t?r?lmas?yla birlikte güney bölgelerde üç y?ll?k okul öncesi ücretsiz e?itim hizmeti sa?land?. Ayr?ca, ücretsiz sa?l?k kontrolü hayata geçirildi, sa?l?k sigortas? tüm bölgeyi kapsad?.

  Bununla birlikte, sosyal güvenlik sisteminin iyile?tirilmesiyle kent ve kasabalarda asgari ya?am güvencesinin seviyesi ise sürekli yükseliyor.

  Beyaz kitapta, Xinjiang'daki mesleki e?itim merkezlerinin yasalar çerçevesinde kuruldu?una da i?aret ediliyor. Mesleki e?itim merkezlerinin, a??r?c?l?kla ilgili basit suçlar i?leyen ki?ileri topluma geri kazanma ve terörizm ile a??r?c?l???n etkilerinden kurtarman?n yan? s?ra, terör olaylar?n? meydana gelmeden önce veya ba?lang?ç döneminde yok etmeyi amaçlad??? belirtildi.

  Beyaz kitapta ayr?ca, terörle mücadele için etkin tedbirler al?nmas? sayesinde son y?llarda Xinjiang'?n asayi?inde gözle görülür de?i?iklikler ya?and???na ve etnik gruplara mensup vatanda?lar?n mutluluk ve emniyet hislerinin de artt???na dikkat çekildi.

  宏峰棋牌 进贤聚友棋牌下载首页| ko电玩城下载| 好玩的现实棋牌下载| 316棋牌app| 游戏大厅捕鱼